บริการ Maintenance Services (Maintenance: MA)


      เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะดูน่าใช้ ถ้าคอมพิวเตอร์สะอาด ปราศจากฝุ่น ทำให้การทำงานภายในสำนักงานดูแลง่าย สะดวก ราบรื่น ยืดอายุการทำงานของตัวอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่อง ที่อาจจะเกิดจากการที่มีฝุ่นติดเกาะ

1. ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
      - ดูดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
      - เช็ด อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ จอ คีย์บอร์ด

2. ตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้
      - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป+คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
      - ดูแลระบบอุปกรณ์เครือข่าย
      - การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
      - การ Update โปรแกรม Anti Virus
      - การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
** Scope ดูแลในกลุ่มผู้ใช้งาน ALL-IN-ONE เท่านั้น **